پکیچ کارفرما

پکیچ کارفرما

بهترین قیمت را متناسب با الزامات سازمان خود انتخاب کنید

پلان پایه

19 هزار تومان

 • 15Projects Allowed
 • 10 روز نمایش پروژه ها
 • 5 پروژه ویژه
 • 10 روز نمایش ویژه
 • Bump up Allowed
 • پروفایل ویژه
 • 30 روز مدت زمان پلن

پلان کسب وکار

45 هزار تومان35 هزار تومان

 • 20Projects Allowed
 • 15 روز نمایش پروژه ها
 • 10 پروژه ویژه
 • 20 روز نمایش ویژه
 • Bump up Allowed
 • پروفایل ویژه
 • 50 روز مدت زمان پلن

پلان الماس

55 هزار تومان49 هزار تومان

 • 25Projects Allowed
 • مشاهده دائم
 • 12 پروژه ویژه
 • مادام العمر ویژه
 • Bump up Allowed
 • پروفایل ویژه
 • 70 روز مدت زمان پلن

پلان پرمیوم

79 هزار تومان

 • 30Projects Allowed
 • 20 روز نمایش پروژه ها
 • 15 پروژه ویژه
 • 30 روز نمایش ویژه
 • Bump up Allowed
 • پروفایل ویژه
 • 75 روز مدت زمان پلن

بزن بریم!